obraz H. Sohlberga „Zimowa noc w Rondane”

obraz H. Sohlberga „Zimowa noc w  Rondane”